Stichting Basisziekenhuis Moet
- basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl banknummer: 9151418

KvK-inschrijfnummer: 28091930


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn


AGENDA


Alphen aan den Rijn, 30 oktober 2012


Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op woensdagavond 7 november 2012, 20.00 uur, t.h.v. Leo Plugge, Haringvliet 18, 2401 DA, Alphen aan den Rijn.

De agenda van deze avond luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag vergadering woensdagavond 19 september 2012.
  3. Lobbyen
  4. Financiën (verslag Kascommissie)
  5. Nieuwe activiteiten
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Vaststelling datum volgende bijeenkomst
  9. Sluiting


De secretaris,

L.C. Plugge,
0172-419808
secretaris@basisziekenhuismoet.nl