Stichting Basisziekenhuis MoetSecretariaat: Alphen aan den Rijn Giro: 9151418

Inspraakreactie: Beleidsplan Rijnland ziekenhuislocatie Alphen 17 december 2007


Mijn naam is Gerard Harmes en ik ben voorzitter van de stichting Basisziekenhuis Moet.
In de eerste plaats moet mij van het hart dat de procedure wel erg lang duurt. Op 19 oktober van 2006 diende de raadsfractie van de SP een motie in die in het najaar tot de gemeentelijke uitspraak leidde dat Alphen a/d Rijn geen basisziekenhuis kan stichten. In de motie werd B & W gevraagd in de begroting een passage op te nemen 'Aandringen op handhaven en zo mogelijk uitbreiden van ziekenhuisvoorzieningen'. Het gaat natuurlijk om de politieke wil er bij de nationale overheid op aan te dringen dat er geld vrijkomt om de zorg op een beschaafd peil terug te brengen. En daar hoort ook een basisziekenhuis op locatie bij. Op 22 juni 2007 overhandigde ik wethouder Du Chatinier een aanmoedigingsbrief die onderdeel uitmaakte van mijn wandeltocht om o.a. geld voor onze stichting bijeen te brengen. Het is nu 3 april en concreet is er sinds 2006 wel fraaie nieuwbouwuitbreiding van het ziekenhuis Rijnland, maar nauwelijks sprake structurele zorgverbeteringen (op mamma- en wondpoli na). Sterker nog voorzieningen die op 28 februari 2006 door de toenmalige voorzitter raad bestuur dr. Erik van Royen waren toegezegd lijken verder weg dan ooit! En komt u niet aan met het excuus; dat die directeur vertrokken is, want voor ook de ziekenhuisorganisatie Rijnland geldt een verlengd bestuur.
Op zich goed dat er uitbreidingen in specialisaties komen. Dit geldt ook voor de uit te breiden HAP of slanke SEH of spoedeisende hulp. Waarom wordt in het beleidsplan niet gesproken over 7 x 24-uurszorg? Dit is in tegenspraak met de aan ons gedane toezegging. Dit betekent 's avonds en in de weekeinden geen zorg. Dit is een zware tegenvaller! Andere vraag is hoe is de sportblessures in de weekeinden behandeld gaan worden. Op wat voor wijze krijgt de intensievere samenwerking met het LUMC gestalte? Gelukkig zijn dit vragen die ook het college heeft. Positief is dat het een leerziekenhuis van het LUMC wil zijn. Nog even terug naar 5 april 2007. Toen werd aangekondigd dat het beleidsplan van Rijnland er in het najaar zou zijn. U bent volgens uw eigen voorstelplan een half jaar over tijd. Een medisch mirakel wat u niet op de klimaatverandering kunt afschuiven. Zorgspecialisaties: uitbreidingen prima, marktwerking niet. Dat bevordert bureaucratie en tweedeling (zie Zorg geen Markt, Toename van marktwerking is een nadelige werking voor zowel de zorg als de kosten. Deze zullen alleen maar stijgen (was 6%, nu 16%, in VS al 30%).
Opvallend is dat in het verleden het toenmalige verzorgingsgebied van 130.000 inwoners werd uitgegaan. Nu is het totaal, voor de gehele Rijnstreek 520.000 inwoners. Rijnland neemt het beschreven gebied als één geheel en zegt klaar is Kees dus ook één basisziekenhuis. Waar blijft de norm van één basisziekenhuis per 72.500 inwoners? Wij vragen van zowel B & W als directie Rijnland wat meer lef te tonen en het rijk of VWS tegemoet te laten komen aan wat in de regio Rijnstreek de zorgbehoefte is.

Gerard Harmes
Voorzitter Basisziekenhuis Moet


Reactie op beleidsplan Rijnland ziekenhuislocatie Alphen aan den Rijn.Sub. 1: Beleidsplan Rijnland ziekenhuislocatie Alphen 17 december 2007

Op pagina 1 staat overzicht verzorgingsgebied. Dit omvat de Bollenstreek, Leiden met omliggende gemeenten en Alphen a/d Rijn met omliggende gemeenten. Totaal worden nu 520.000 inwoners opgevoerd.
Strategische uitgangspunten bieden nieuwe kansen. Zo wordt er gesteld dat sprake is van zeer hoogwaardige medische zorg in nauwe samenwerking en doorverwijzingsrelatie met het LUMC. Vaag is de passage over te bieden zorg. Er wordt niet gesproken over 7 x 24-uurszorg. Ook dat de locatie Alphen aan den Rijn een pakket biedt dat op de zorgvraag is afgestemd van de adherente bevolking. Welke is dat in dit verband? Positief is dat het een leerziekenhuis van het LUMC wil zijn.

Zorgspecialisaties: uitbreidingen prima, marktwerking niet. Dat bevordert bureaucratie en tweedeling (zie Zorg geen Markt). Per 12 januari 2008 is een eerste-harthulpcentrum ontwikkeld. Rijnland neemt geheel aan voorzieningen als uitgangspunt. Dit is wel een mooie vondst, maar één die niet tegemoet komt aan de belofte van de toenmalige voorzitter raad bestuur dr. Erik van Royen van 28 februari 2006. Voor BM een belangrijk pijnpunt. Zorgvraag verandert door gemiddeld ouder wordende bevolking. Gaat komende jaren dus stijgen.

Strategie locatie Alphen

Van de 10 inwoners maken er 7 gebruik van Rijnland. Rijnland gaat uit van 112.000 inwoners adherentie. (22%). Per 1 januari 2005 telde:
Alphen aan den Rijn 70.512 inwoners
Rijnwoude 18.990
Nieuwkoop 11.096
Ter Aar 9.085
Liemeer (Zevenhoven+ Nieuwveen) 6.706
Jacobswoude 10.713
Totaal 127.102

Is met oudere getallen 15.000 inwoners meer dan Rijnland becijfert.
Helaas geen perspectief op spoedeisende hulp, wel een traject naar verbetering. Rijnland noemt dit spoedzorg en wil met de huisartsen samenwerken. Er zou 80% van de zorgvragen verstrekt kunnen worden. Verbeterplannen gaan wel in fasen.

Verbeterplan locatie Alphen
Zal bekeken worden of op kantoortijden 'slanke' SEH-variant kan worden ontwikkeld. Voor 's avonds en weekeinde wordt verbetering onderzocht in samenwerking met HAP.
Sporttraumaspreekuur is prima. Nadeel, er wordt alleen over maandag gesproken, terwijl juist in het weekeinde veel sportblessures voorkomen. Polikliniekafspraken zijn 3 á 4 weken, behalve dermatologie die langer duren. Minimaal 3 specialismen met avondpoli, mammapoli is er sinds 2007. In 2008 wondpoli dat een expertisecentrum gaat openen (in Leiderdorp werkt chirurgie samen met thuiszorg). Vraagtekens bij de rol van de thuiszorg, die met een grote afslankingsoperatie bezig is.

Dagbehandeling
De 70 Oudshoorn bedden komen voor een deel dagbehandelpatiënten beschikbaar. Wordt nieuwe afdeling nazorg. Pijnbehandeling worden in dagopnamen in Alphen uitgevoerd.
Hemo- of nierdialyse start 2008 start 1e kwartaal. Er komt een RDC of Rijnland Diagnostisch Centrum dat bloed- en urineonderzoek gaat verbeteren.

Sub. 2: het eerste wat opvalt dat de notitie van het Rijnlandziekenhuis is dat op 7 december 2007 al gereed was. Het beschikbaar komen voor de gemeenteraad en onze Stichting is erg laat (17/20 maart 2008).

Sub. 3: reactie op B & W
Bij besluitformulier formuleren B & W een aantal vragen. Deze gaan over het meerjarenplan, de openingstijden van de huisartsenpost (HAP) en overleg met de Alphense huisartsen. Wat ontbreekt is de vraag naar 7 x 24-uurszorg. Andere aanvullende zaken als in hoeverre de Alphense huisartsen die samenwerking met de slanke spoedhulp kunnen en willen.

Sub 4: Conclusie:
Opvallend is dat in het verleden van het toenmalige verzorgingsgebied met 130.000 inwoners werd uitgegaan nu is het totaal, de gehele Rijnstreek, en worden er 520.000 inwoners opgevoerd. Rijnland neemt het beschreven gebied als één geheel en zegt klaar is Kees dus ook één Basisziekenhuis. Op zich goed dat er uitbreidingen in specialisaties komen. Dit geldt ook voor de uit te breiden HAP of slanke SEH of spoedeisende hulp. Er wordt niet gesproken over 7 x 24-uurszorg. Dit is tegen de ons toegezegde afspraak in. Dit betekent in de weekeinden geen zorg. Dit is een zware tegenvaller! Andere vraag is hoe is de sportblessures in de weekeinden behandeld gaan worden. Op wat voor wijze krijgt de intensievere samenwerking met het LUMC gestalte? Toename van de marktwerking is een nadelige werking voor zowel de zorg als de kosten. Deze zullen alleen maar stijgen (was 6%, nu 16%, in VS al 30%).

Gerard WAM Harmes
Voorzitter Basisziekenhuis Moet

Groenestein 32
2403 JP Alphen aan den Rijn
Telefoon/GSM 0172-444085 of 06-12210329
Email: voorzitter@basisziekenhuismoet.nlbasisziekenhuismoet.web-log.nl Giro: 9151418 www.basisziekenhuismoet.nl