Standpunten politieke partijenDe mening van:
CDA
VVD
PVDA
SGP
SP
Christen Unie
Groen Links
De vrije lijst
Beter Alphen
Leefbaar Alphen
VOA

De fusie van ons ziekenhuis begin jaren '90 met het Elisabeth-ziekenhuis - later Rijnland Ziekenhuis - in Leiderdorp had met godsdiensttwisten niets te maken, hoewel dat argument aan de borreltafels met regelmaat wordt genoemd. Feit is echter wel, dat de meeste huisartsen hun patiŽnten toentertijd met tegenzin verwezen naar het toenmalige plaatselijke ziekenhuis. Resultaat? Van de 120 bedden was doorgaans 60% bezet terwijl tegelijkertijd het aantal verpleegdagen terugliep. De gemeente die zich garant had gesteld voor mogelijke tekorten, zocht een oplossing voor de hierdoor ontstane financiŽle problemen in een fusie, in eerste instantie met het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Vervolgens protesteerden de Alphense specialisten die geen trek hadden in loondienst. Staatssecretaris Simons koos tenslotte - na een tweetal pogingen van het gemeentebestuur om ons ziekenhuis te behouden - voor het Elisabeth Ziekenhuis dat van de Leidse Hooigracht was verhuisd naar Leiderdorp, een dorp met ruim 20.000 inwoners. Zo ging ons Alphense ziekenhuis verloren. Inderdaad, a bloody shame.

Is de terugkeer van een eigen - kleinschalig - basisziekenhuis teveel gevraagd voor een stad met ruim 70.000 inwoners en een regio met haast 130.000 inwoners? Nee, dat is het niet en politieke partijen, gemeenteraden, burgemeesters en wethouders in stad en land zijn dat van harte met elkaar eens. Vlak voor de verkiezingen in 2002 noteerden alle partijen in hun programma's dat een basisziekenhuis in de Alphense regio noodzakelijk is. Het gemeentebestuur diende eind 2001 samen met enkele andere gemeentebesturen - Baarn, Kerkrade, Oldenzaal, Schouwen-Duiveland en Velsen - met recht en reden een petitie in bij de voorzitter van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, waarin de bestuurders met klem vragen een einde te maken aan de negatieve gevolgen van fusie- en ontmantelingsprocessen van ziekenhuizen. Zo voorkomt men dat kleine(re) ziekenhuizen worden ontmanteld en patiŽnten/cliŽnten worden gedwongen voor hun ziekenhuiszorg onacceptabele reistijden te moeten maken.In hun petitie vragen de vroede vaderen om
∑ vraaggestuurde zorg;
∑ een haalbaarheidsonderzoek;
∑ bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg;
∑ snel ingrijpen bij fusie- cq ontmantelingsprocessen;
∑ instellen van een kleinschaligheidstoeslag en afschaffen van de bonusregeling;
∑ versterking van de rol van gemeenten bij beleidsbeslissingen van ziekenhuizen;
∑ versterking van democratische controle (waardoor het draagvlak bij de bevolking voor belangrijke besluiten wordt versterkt.
De petitie besluit met de hartekreet (ook onze hartekreet):"Laat ONZE ZORG dan ook UW zorg zijn !"

Standpunten van politiek, burgers en bestuurders

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2002-2006 publiceerden de politieke partijen in Alphen aan den Rijn onder andere hun standpunten over de 'zorg'. Wij citeren:
CDA:
"Het CDA blijft zich waar mogelijk inzetten voor een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. In de komende periode wil het CDA in ieder geval bereiken dat in het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn een 'zorghotel' komt. Dit houdt in dat mensen die in principe in het ziekenhuis uitbehandeld zijn maar bijvoorbeeld nog op thuiszorg moeten wachten in het zorghotel verzorgd kunnen worden tot zij naar huis kunnen."
VVD:
"Hoewel de gemeente geen directe invloed heeft op de besluitvorming rond de ziekenhuisvoorzieningen, blijft de VVD streven naar een zo groot mogelijke uitbreiding van de voorzieningen, afgestemd op de behoeften in Alphen aan den Rijn. Het eerste doel is continue openstelling van het ziekenhuis. Uiteindelijk dient er wat betreft de VVD weer een volwaardig basisziekenhuis binnen de gemeentegrenzen te liggen."
PVDA:
"Een volwaardig ziekenhuis. Wij willen Den Haag blijven wijzen op de noodzaak van een volwaardig ziekenhuis voor een gemeente met meer dan 70.000 inwoners. Op korte termijn dient in Alphen aan den Rijn een EHBO-post te worden gerealiseerd die 24 uur per dag open is. Wij willen dat er een plek is waar mensen die acuut hulp nodig hebben op ieder moment, dag of nacht, terecht kunnen voor de eerste opvang."
SGP:
"De SGP is al jaren sterke voorstander van een volwaardig ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om dit te realiseren. Dit ziekenhuis kan een goede regiofunctie vervullen. De reisafstand naar Leiderdorp is te groot en kost teveel tijd. Zeker bij avondbezoek. Als het bezoekuur begint, is de avondspits nog maar net afgelopen. Al met al geen 'gezonde'situatie. Nogmaals de vinger op de zere plek."
SP:
"Alphen aan den Rijn, inclusief de omliggende gemeenten, is wat betreft verzorgingsgebied groot genoeg voor een volwaardig ziekenhuis. Het Rijnlandziekenhuis dient te worden gesplitst in twee afdelingen waar dezelfde zorg wordt verleend. Op basis van samenwerking en uitwisseling van specialisten kan een hoogwaardig niveau van zorg gegarandeerd blijven. De bereikbaarheid van de ziekenhuizen in Leiderdorp, Gouda, Leiden en Woerden vanuit Alphen is zorgwekkend en in bepaalde gevallen zelfs levensbedreigend. Bezuinigingen op gezondheidszorg leiden tot onverantwoorde situaties."
ChristenUnie:
"Een volwaardig ziekenhuis zal op korte termijn helaas niet kunnen worden gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat de CrhistenUnie vindt dat Alphen aan den Rijn weer een ziekenhuis moet hebben. Het gemeentebestuur moet er daarom alles aan doen om die opvatting bij de verschillende beleidsmakers (provincie en rijk) duidelijk te maken en via die weg het lange termijn zorgaanbod in Alphen aan den Rijn te beÔnvloeden. In de tussentijd wordt gestreefd naar een voldoende en kwalitatief hoogstaand aanbod van (poliklinische) zorg in de Alphense vestiging van het Rijnland ziekenhuis. Samenwerking met de Alphense huisartsen is daarvoor eveneens noodzakelijk."
GroenLinks:
"GroenLinks blijft van mening dat een gemeente als Alphen aan den Rijn dient te beschikken over een basisziekenhuis. Een uitgebreide polikliniek wordt onvoldoende geacht. GroenLinks ondersteunt dan ook die initiatieven, die zullen leiden tot een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn, ook als dat betekent dat een ziekenhuis uit de regio Leiden zal verdwijnen."
De Vrije Lijst:
"Naar onze menig dient te worden gestreefd naar: een volwaardig ziekenhuis, een 24-uur EHBO-post met huisartsenpoli, het waarborgen van de eerstelijnszorg door positieve voorwaarden te scheppen die voldoende huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten mogelijk maken. Om op snelle en efficiŽnte wijze medische zorg te kunnen verlenen dienen huisartsen, verloskundigen e.d. mogelijkheid te hebben vrij te parkeren."
Beter Alphen:
"Ziekenhuis, 7 x 24 uur EHBO. Onze zorg voor betere zorg . . . meer huisartsen, tandartsen, thuiszorg, wijkverpleging, verloskundigen en natuurlijk blijven wij streven naar een volwaardig ziekenhuis. BETER ALPHEN staat ervoor! Tevens uitbreiding van verpleeg- en bejaardenhuizen."
Leefbaar Alphen:
"Mede door een fusie met het Leidse Elisabethziekenhuis is de gemeente Alphen aan den Rijn met een huidige 70.000 inwoners verstoken gebleven van een volwaardig ziekenhuis. Leefbaar Alphen steunt het initiatief van het gemeentebestuur om de Minister van VWS te dwingen met spoed in te grijpen in fusieprocessen van ziekenhuizen en er op aan te dringen dat in Alphen aan den Rijn de inwoners in een volwaardig ziekenhuis behandeld kunnen worden. PatiŽnten worden nu gedwongen voor ziekenhuiszorg onacceptabel lange reistijden te maken. Daarnaast hoort in deze tijd bij een volwaardig ziekenhuis een zorghotel. Hierin kunnen mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn verblijven totdat de thuiszorg goed geregeld is. Leefbaar Alphen gaat alle fracties in de Tweede Kamer dringend verzoeken de problematiek van het Alphense ziekenhuis op haar komende agenda te plaatsen om extra druk uit te oefenen om een volwaardig ziekenhuis weer geopend te krijgen."
En de VOA?
"De gemeente doet onvoldoende om te voorzien in de behoefte aan een adequate EHBO-voorziening t.b.v. de burger, bedrijvigheid en sportactiviteiten in een regio van 175.000 inwoners. Het is een 'bloody shame' dat Alphen aan den Rijn niet beschikt over een eigen voorziening terwijl toch in toenemende mate op eerherstel wordt aangedrongen voor het kleinschalige basisziekenhuis. De senioren menen zonder uitzondering, dat de VOA de kat de bel moet aanbinden en vragen zich af waarom de gemeente zo bang is om hier de vingers aan te branden. Bedrijven kunnen met een gewonde niet snel terecht; kan dit niet mťt de gemeente, dan maar zonder."De VOA-voorzitter: "( ) En dan het laatste punt, het basisziekenhuis. Als rechtgeaarde en geboren Alphenaar vind ik het ook een 'bloody shame' dat we geen ziekenhuis hebben. De polikliniek biedt voor zover ik weet steeds meer zorg, prima, maar dat is niet genoeg. De Alphense regio verdient een eigen basisziekenhuis. Daar sta ik vierkant achter."