VERSLAG


Verslag vergadering EHBO met Spoed dd 27 mei 2002
Aanwezig zijn Gerard Harmes, Cor Pols, Frans de Vilder, oom Gerard de Groot, Tineke van den Berg, Gijs Hoogvliet, Elly (Elisabeth) Hoogvliet-Zevenbergen, Ria de Ruijter.
Afwezig met afbericht: Chris Sandeé, Marianne Schriek-Zuidgeest, Marion Castelijn


Ingekomen stukken
Tineke meldt dat zij naar aanleiding van een verslag in het Witte Weekblad met een ingezonden protestbrief reageerde; nooit gepubliceerd. Gijs deed dezelfde ervaring op, maar kijkt er niet van op. Negatieve attitudes kun je niet in een handomdraai wijzigen.

Gerard doet verslag van een gesprek met wethouder Bas Wienbelt, dat op dezelfde middag werd gevoerd door Gerard, Cor en Frans. We citeren de wethouder in het kort:

"Lastig onderwerp. Is overigens redelijk gaan schuiven. We leggen nu meer nadruk op centrale huisartsenpost(en), dat krijgt binnen drie á vier jaar prioriteit. Hopen dat dan 80% in groepspraktijk zit. Op ziekenhuis hebben we minder zicht. Aanstaande donderdag (30 mei) weer gesprek hierover met Bestuur Rijnland en zorgverzekeraar. Het ziekenhuis wordt uitgebreid = zeer ingrijpend verbouwd (toont bouwtekeningen en -plannen). Gebeurt in fasen. De plannen hiervoor werden op 2 februari 2001 ingediend."
De plannen voor een 'shuttle' liggen op het sterfhuis. De wethouder wijst op de mogelijke ontwikkeling van CVV = collectief oproepvervoer (is in studie). Resultaat van deze studie zal voor het eind van dit jaar op tafel liggen. Wat betreft het inrichten van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn en omgeving steunt het gemeentebestuur - en in ieder geval de wethouder - dit streven maar de vraag (van de wethouder) blijft wat je reëel mag verwachten voor deze regio.
Op het aanbod van Gerard om nauwer samen te werken met het comité reageerde Wienbelt met de belofte, na de zomer informatie te zullen geven over de voortgang en de status op dat moment. Samenwerking is kennelijk (nog) niet aan de orde en de opmerking, dat het comité een bron van informatie kan zijn dankzij de nauwe contacten met de burgerij werd door de wethouder gepareerd met de woorden: "Wij ook!"

Wienbelt overhandigt tenslotte een kopie van een rapport van het ministerie van Volksgezondheid, waarin op bondige wijze het profiel van een basisziekenhuis wordt geschetst. Kopieën van dit rapport zullen onder de leden van het comité worden gedistribueerd. Hij laat weten dat de gemeente een lobbyist in de arm heeft genomen en honoreert om te sonderen wat er in politiek Den Haag gebeurt en de wensen van de gemeente ter plaatse onder de aandacht te brengen.

Gerard concludeert dat er geen spijkers met koppen zijn geslagen. Wachten nu op de rapportage over een half jaar. In ieder geval krijgt het streven naar een 24-uurs ziekenhuisvoorziening meer perspectief. "We sturen aan op een inhaalslag, hoe dan ook", aldus Gerard. Gijs zou een gesprek met de ziekenhuisdirectie toejuichen maar Gerard verwacht hier weinig van. "De positie van de directie is ijzersterk." Tineke dringt er niettemin op aan, na de zomer toch te vragen naar de voortgang.
Gerard verwijst nog even naar de lobbyist en vraagt zich af hoeveel uur deze in dit werk steekt tegen welke honorering en of het salaris niet beter besteed zou zijn aan b.v. de shuttle of andere voorziening. Cor wijst in dit verband op de afwijzing van de subsidie-aanvraag door o.a. de gemeentes Rijnwoude, Jacobswoude en Ter Aar, meestal op grond van de overweging dat deelname verwarring zou kunnen scheppen en ongelijkheid uitstralen naar andere belangengroepen waarin de gemeente niet participeert. Ria pleit voor een persbericht in deze, maar Frans gelooft niet dat dit zoden aan de dijk zet.

Behandeling subsidieaanvraag Gemeente Alphen aan den Rijn
Cor geeft een toelichting op de debet- en creditzijde van onze financiën, een afweging met somberstemmende grijstinten, maar toch nodig als bijlage bij de subsidie-aanvrage die nu is ingevuld en waaronder het bestuur alleen nog een handtekening moet plaatsen. 1 Juni a.s. is de deadline voor inlevering. Zo wordt ook afgesproken.

Naamgeving actiecomité
De naamgeving is een probleem, niet alleen doordat de nadruk op EHBO, het streven naar spoedeisende hulp en de algemeen gedeelde behoefte aan een basisziekenhuis enige verwarring zaaien. Gijs herinnert eraan, dat de raadsleden hier problemen mee hadden bij de behandeling van onze subsidie-aanvraag. De naam dient derhalve wat meer to-the-point te zijn, maar hiertegenover staat een stapel briefpapier en enveloppen, een naamgeving bij KvK, postgiro en andere instanties en een naamsbekendheid onder de burgers die uitgroeide tot bovengemiddeld. Zonde om hiermee te kappen. Voorlopig zullen we volstaan met subheadings, stempels en stickers waarmee motto's en thema's extra onder de aandacht worden gebracht en het werkelijk beoogde doel een wat realistischer profiel krijgt.

Donaties
"Knudde", zegt de penningmeester bondig en dat blijkt de harde werkelijkheid. Ria droomt opnieuw van 30.000 gezinnen die € 5 tot € 10 per maand storten om het comité en het streven in leven te houden, maar wellicht is het wat realistischer om toch maar te investeren in stortingsbiljetten en/of machtigingen. De secretaris zal wederom een schriftelijk beroep doen op gerenommeerde Alphense bedrijven en banken om hun eigenbelang bij een gezonde samenleving te onderstrepen. Ook werd geopperd, drieregelige stoppertjes in het Witte Weekblad te vullen met een korte boodschap + gironummer. Gijs zal hierover het Alphens Nieuwsblad benaderen. De idee om onze wensen terzake ook op preekstoelen en in bejaardentehuizen uit de dragen wekte enige hilariteit. "Toch wel creatief", besloot Gerard en oom Gerard maakte het af met een verwijzing naar de lift in zijn bejaardentehuis: een eenzaam podium.

Nieuwe activiteiten
Besloten wordt opnieuw mee te doen aan de Jaarmarkt op 18 september a.s. Het verdient overweging, tegen die tijd ook over een nieuwe folder te beschikken (wellicht met stortingsbiljet). Oom Gerard wil zo'n folder eerst als pilot in zijn bejaardentehuis uitproberen. Goed idee, zo'n nul- en tegelijkertijd effectmeting..
De discussie gaat voorts over columns in weekbladen, huis-aan-huis verspreidingen, de kosten hiervan en de mankracht en goede wil die hiervoor nodig is. Twijfels dus..

Rol provincie
Gerard heeft vragen gesteld en teleurstellende antwoorden gekregen. Die beperkten zich tot fragmenten uit de brief van minister Borst en leidden tenslotte tot de conclusie van de betrokken gedeputeerde: Alphen? Afgesloten hoofdstuk. Gerard benadert o.a. ons kersverse kamerlid Martina Spies, een Alphense die een Tweede Kamer zetel bezet voor het CDA.
De provincie moeten wij dus wat de volksvertegenwoordiging betreft als afgesloten hoofdstuk beschouwen.

Rondvraag
De rondvraag werd nauwelijks gesteld. Frans vroeg ruimte elders voor onze actieborden, Gerard drong nogmaals aan op de aanschaf van acceptgiro's en Cor belooft de postgiro hierover te benaderen, waarna de vergadering werd gesloten.