VERSLAG

Verslag bijeenkomst dd. 11 november 2002 in De Bron

Aanwezig: Gerard Harmes, Cor Pols, Gerard de Groot, Hans Borsboom, Gijs Hoogvliet, Elly Hoogvliet, Ria de Ruijter, Francoise van der Waals en Frans de Vilder.


Agenda:
 1. Evaluatie Jaarmarkt
  Overheersende indruk: veel aanhang, veel toezeggingen, ongeloof in haalbaarheid en cynisme. Gijs Hoogvliet werd gecomplimenteerd voor zijn retorisch talent. Hij liep de stand niet uit, maar praatte de mensen binnen, tot en met twee wijkagenten toe. Ria de Ruijter had van alle toezeggingen ter plaatse geen hoge muts op, Frans de Vilder evenmin. Toch blijft de jaarmarkt een excellente gelegenheid om te herinneren aan de stichting en haar doelstelling: een basisziekenhuis cq spoedeisende hulp in Alphen aan den Rijn.

 2. Wervingsacties
  Op de advertenties die door Koster Verzekeringen werden geplaatst en betaald, kwam weinig respons, noch in geld noch in opkomst voor het bezoek aan de hoorzitting van Kamer en Bomhoff in Den Haag. Ook hier geldt echter de regel, dat we ons moeten blijven presenteren om ons streven onder de aandacht te brengen én te houden. In dit kader past ook vermelding van, en erkentelijkheid voor de medewerking van Koster Verzekeringen, die samen met een vijftal intermediairs een brief aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Zorgverzekeraars ondertekende. Een reactie op dit schrijven is nog niet ontvangen.

 3. Nieuwe naamgeving
  Per email is één inzending genoteerd van Yvonne Sloot. Haar voorstel luidt:
  • Basisziekenhuis moet in de buurt zijn
  • Basisziekenhuis in de buurt moet voor iedereen
  • Ha dat is fijn, een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn


  Het bestuur overweegt een koste, allesomvattende naam voor de stichting:
  • Basisziekenhuis moet !
  Gijs Hoogvliet pleit voor
  • Rijnoord, van zorgwekkend naar zorgverstrekkend
  Gerard de Groot legt de volgende alternatieven voor:
  • Stichting RIJNOOZIE ziekenhuis of ziekenhulp
  • Alphens Ziekenhuis-Rijnoord hulp
  • Hulp aan zieken
  • Zieken beter
  • Niet zeggen: doen
  • Samen beter.
  Francoise van der Waals geeft een dag later op:
  • Medisch Centrum Rijnoord


  Afgesproken wordt dat het bestuur een keuze zal maken. Vast staat wel dat enkele suggesties nuttig zijn als bijdragen aan teksten of ondertitels. Frans de Vilder zal Yvonne per email danken voor haar bijdrage. Gekozen zal tenslotte worden voor kortheid en duidelijkheid i.c. de naam Basisziekenhuis, wel dan niet aangevuld met een imperatief als MOET, SPOED o.i.d. Gevolg van een naamsverandering is ook een verzoek aan notaris

  Frans Struben cq een vermelding bij de KvK. Gerard Harmes zal dit na vaststelling van de definitieve naam aanslingeren. Fran?oise vindt een naamsverandering beangstigend.

 4. Bekendheid vergroten
  Om meer bekendheid te krijgen kunnen groeperingen als VOA, Expressie 70, politieke partijen, verenigingen en instellingen worden aangesproken. Is een taak voor iedereen die met dergelijke groeperingen contacten onderhoudt. Gijs Hoogvliet had inmiddels gesprekken gevoerd met fracties in de gemeenteraad en vastgesteld, dat het merendeel van de politieke partijen het streven naar een eigen basisziekenhuis steunde. In dit kader wekt het dan ook verbazing dat het College een aanvraag om subsidie nog steeds niet heeft gehonoreerd. Een op 30 augustus schriftelijk toegezegd antwoord voor 21 oktober is tot nu toe uitgebleven. Frans de Vilder zal hier schriftelijk aan herinneren. Gijs pleit voorts voor één of meer bijeenkomsten waar zo mogelijk vip's het woord kunnen voeren en hun voors en tegens uiteenzetten. Gijs denkt aan Schoof of het bestuur van Rijnland. De aanwezigen vinden het een goed idee en bespreken een bijeenkomst, bij voorkeur op de laatste maandag van februari 2003, te houden in de Raadszaal (eerste keus) of anders in de grote zaal van de Stichting Welzijn (Driehoorne). Sprekers zouden o.a. kunnen zijn: oud-minister Bomhoff, Agnes Kant (te benaderen door Gerard Harmes) burgemeester Schoof (te benaderen door Gijs Hoogvliet), het bestuur van Rijnland, een zorgverzekeraar, goed ingevoerde deskundigen die antwoord kunnen geven op de vragen: waarom niet/waarom wel een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn? Gespreksleider zou b.v. Aad Groenendijk (oudvoorzitter VOA) kunnen zijn (inmiddels gevraagd en toegezegd). Tot de genodigden behoren o.a. vertegenwoordigers van huisartsen ter plaatse, bedrijfs- en verenigingsleven. Waaruit zo'n bijeenkomst betaald kan worden is nog niet duidelijk.

 5. Wat doen we aan de activering van Alphense burgers?
  Alphen telt ruim 72.000 inwoners, een aantal dat overeenstemt met het door voormalig minister Borst minimaal verlangde aantal inwoners voor vestiging/handhaving van een basisziekenhuis. Oud-minister Bomhoff nam dit criterium over. Het moet de Alphense burgerij duidelijk worden gemaakt, dat zij geen fata morgana willen, geen wensdromen koesteren maar in hun recht staan. Welke wegen we hiervoor als stichting ook kunnen of mogen bewandelen, we zullen dat doen, in de gedrukte media en in persoon, op jaarmarkten of bijeenkomsten, tot op het verjaardagsfeestje toe. Onze invloed is gering, onze hardnekkigheid prikkelend.

 6. Bekende Nederlander?
  Inmiddels al beantwoord. Denk aan Bomhoff, Agnes Kant e.a.

 7. Rondvraag
  Hans vraagt zich af wat de bezwaren zijn tegen oprichting van een privékliniek. Winstmaken is niet meer verdacht. Wellicht is zo'n kliniek zelfs goedkoper dan het reguliere ziekenhuis en zouden zorgverzekeraars hier wel oren naar hebben. De meeste aanwezigen zagen water branden of spraken over vloeken in de kerk, maar helemaal afwijzend was men niet. Het is een optie die aandacht verdient. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 6 of 13 januari, waarschijnlijk bij de Rabobank.