VERSLAG

vergadering Stichting Basisziekenhuis Moet dd. 26 mei 2003 in De Bron

Aanwezig: Gerard Harmes, Frans de Vilder, Cor Pols, Tineke van den Berg, Ria de Ruijter


1/3/4 Francoise van der Waals is wegens trouwerij verhinderd. Gijs en Elly Hoogvliet hebben afgezegd i.v.m. het ontbreken van perspectief. Andere genodigden ontbreken zonder opgave van reden. Ria de Ruijter stelt voor, dat we in volgende uitnodigingen aandringen op bericht van verhindering. Dat bespaart de stichting zaalhuur en andere te maken kosten.

Gerard vraagt de aanwezigen om op zoek te gaan naar mensen die een bijdrage kunnen leveren of zich aan willen sluiten. We moeten wervend overkomen en een rapport over de geschiedenis, de bestaande situatie en de gewenste dan wel dreigende toekomst zou hieraan kunnen bijdragen. Ria stelt voor maandelijks een column te sturen naar het VOA-magazine. Gerard acht de kans op het ontstaan van een privé-kliniek niet ondenkbaar en is daar huiverig voor. Allen zijn het erover eens, dat we ruchtbaarheid moeten geven aan ons bestaan en doelstellingen, waar en wanneer dat publicitaire mogelijkheden biedt. Het opnieuw starten van een website (opslaan bij favorieten) onder de naam www.basisziekenhuismoet kan hieraan bijdragen. Op deze site dienen ook de standpunten van mede- en tegenstanders een plaats te krijgen. Voorbeeld: de beloften van alle politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Tineke bepleit een interactieve pagina. Haar echtgenoot Nico van Hooydonk zal e.e.a. na consultering van Ronald van der Aa op poten zetten en samen met Ronald toegankelijker wil maken. Gerard: "We moeten hoe dan ook kritisch zijn en irriterend naar bepaalde richtingen." De opvattingen van de locale politieke partijen liggen bij hem in archief. Hij zal ze aan Frans de Vilder overhandigen om in het rapport op te nemen (inmiddels gebeurd).

2 Het financieel verslag van Cor staat gedetailleerd op papier, draagt de sporen van veel en minutieus werk, werd uitgereikt tijdens de vergadering en kan kortweg worden samengevat:

Saldo girorekening€ 936.71
Saldo kas € 9.80
Totaal € 946.51
Waarvan akte.

5 De aanwezigen zijn unaniem van mening, dat HET RAPPORT moet worden aangepakt. Het zal in de toekomst een belangrijk instrument zijn bij het informeren van de pers cq de burger, profileert de stichting en kwalifeert/kwantificeert de problemen die het ontbreken van een basisziekenhuis cq spoedeisende hulp veroorzaakt. Het rapport 'Behoud Anna en Joseph' m.b.t. het Sint Annaziekenhuis in Oss kan als voorbeeld dienen.

6 Publieksacties hebben op dit moment weinig zin. Ze krijgen pas inhoud als we over het rapport beschikken en als de politiek zich weer moet verantwoorden of beloftes doet in verkiezingstijd. Presentatie tijdens de zomermarkt is vergelijkbaar met roepen in een echoput. Iedereen is het met ons eens en roept hetzelfde terug, doet vervolgens een plas en het blijft zoals het was. De presentatie van het rapport en de mobilisatie van de media krijgen wellicht meer overtuigingskracht als we tegelijkertijd door rood lint verbonden piketpaaltjes slaan op de plaats waar het basisziekenhuis gebouwd zou kunnen worden. 'Gereserveerd', of 'bestemmingsplan' en andere noemers illustreren onze doelstellingen. Afgesproken is dat er een nieuwe folder komt na het gereedkomen van het rapport. Afgesproken is ook dat acties en publiciteit zullen worden gebundeld als de voorbereidingen zijn afgerond.

De stichting hoopt andere organisaties - patientenverenigingen, de plaatselijke EHBO, huisartsen (zit bewegingin), sportclubs, scholen e.d. - voor onze doelstellingen te interesseren en zo mogelijk te mobiliseren. De gemeentegids kan ons hierbij een handje helpen.

7 Rondvraag? Geen vragen. Graag tot ziens.

NB: Het nieuwe adres van Gerard: voorzitter@basisziekenhuismoet.nl