VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet

gehouden op 5 september 2005


Locatie: De Bron
Aanwezig: Gerard Harmes, Cor Pols, Francoise van der Waals, Marianne Suidgeest, Frans de Vilder.
Afwezig: Met kennisgeving: Ria de Ruijter en Tineke van den Berg
 1. Mededelingen:
  Contact met directie Rijnland werd toegelicht door Frans de Vilder. Hoewel er nog geen sprake is van echte toezeggingen, lijkt het er toch op dat de faciliteiten in het Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn in de toekomst zullen worden verruimd. Rijnlandbestuurder Van Royen is niet onwelwillend en is geneigd tot overleg. Hij zal zijn licht ook opsteken in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht over de samenwerking aldaar met Zwijndrecht en Sliedrecht. Van Royen stemt in met het verslag, dat van ons gesprek is gemaakt en zal ons in de toekomst op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

 2. Ontwikkelingen Rijnoord:
  Tijdens het gesprek hierover kwamen haast als vanzelf de jaarmarkt op 21 september (stand 13) en mogelijke activiteiten ter sprake. Belangrijk lijkt ons een voorgedrukte briefkaart, gericht aan de zorgverzekeraars Zilveren Kruis (Achmea), Zorg en Zekerheid e.a., die op de markt kan worden ingevuld door medestanders, met vermelding van naam, adres en zorgverzekeraar. In deze kaart dringt de ondertekenaar aan op het bewerkstelligen van meer faciliteiten in het Alphense ziekenhuis. Vraag is nog of de verzamelde kaarten rechtstreeks moeten worden overhandigd aan de zorgverzekeraars in kwestie of dat ze via de omweg van ‘de politiek’ i.c. de gemeenteraad moeten worden doorgestuurd. Voordeel hiervan is dat de plaatselijke partijen opnieuw betrokken raken bij de ‘zorg’ en herinnerd worden aan hun toezeggingen in partijprogramma’s van drie jaar geleden. Op de markt moet ook weer een circulaire worden uitgereikt die onze doelstelling kort en bondig omschrijft en waarin de toezeggingen van politieke partijen nog eens worden herhaald. Tenslotte werd besloten tot organisatie van een bijeenkomst op maandag 27 februari of dinsdag 28 februari 2006, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. Deze bijeenkomst moeten we nu al vastleggen bij De Bron of de Oude Wereld dan wel in een school (Groene Hart, Scala?). Gerard zal zich hierover beraden. De leden van de gemeenteraad moeten hierover nu worden geïnformeerd. Het lijkt een goed idee om sportverenigingen bij onze activiteiten te betrekken of ze ervan te overtuigen, dat een onderwerp als spoedeisende hulp, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, maar in het bijzonder tijdens de weekenden op de agenda van hun jaarvergadering hoort te staan. Francoise: “Sport is voor politici toch zo belangrijk? Dan verdienen ook gespecialiseerde artsen en fysiotherapeuten hun aandacht. Het moet toch niet nodig zijn, dat ze voor hulp in weekend, nacht en ontij op Leiderdorp zijn aangewezen?”

 3. Financieelverslag:
  Cor laat weten dat we op dit moment beschikken over € 566.02 op de rekening en € 25.38 in kas. Hij bepleit bijdragen van de commissie, een collectebus op de jaarmarkt en een huis-aan-huis verspreiding van de acceptgiro bij sympathisanten (adressenbestand). Zijn vraag is ook, of de Rabobank het drukwerk en/of de bijeenkomst wil sponsoren. Gerard zal hiernaar informeren.

 4. Site:
  Gebeurt niets mee. Tineke niet aanwezig om e.e.a. toe te lichten.

 5. Landelijke ontwikkelingen:
  Gerard meldt dat minister Hoogervorst de zomervakantie gebruikt om kleine ziekenhuizen als in Oss te sluiten.

 6. Jaarmarkt:
  Zie onder 2. Duidelijk is dat zorgverzekeraars de geldstromen gaan sturen. Wij moeten met name deze verzekeraars duidelijk maken, dat klanten met hun gebroken been of hartklachten niet graag in een particuliere auto of taxi naar Leiderdorp hobbelen. De jaarmarkt is een goede gelegenheid om de burgers nog eens te wijzen op hun rechten en de faciliteiten die ter plaatse mogelijk zijn. Voorlopig is met wat slagen om de arm het volgende rooster afgesproken:
  8.00 uur Gerard en Francoise
  11.00 uur Frans en Ria
  ????? Cor
  16.30 uur Francoise (neemt restanten en bussen mee)


 7. Publieksactie (zie 2, bijeenkomst)

 8. Folder of circulaire (zie 2):
  Als bekend is waar en wanneer de bijeenkomst gepland is, kan een brief geschreven worden aan de gemeenteraad, eventueel aangevuld met een voorbeeld van onze briefkaart aan zorgverzekeraars

 9. Landelijk meldpunt:
  Afgesproken dat we het landelijk meldpunt voor klachten m.b.t. zorg in onze circulaire zullen opnemen. Het is "http://www.zorggeenmarkt.nl/meldpunt.php"

 10. Rondvraag:
  Geen. Wel noteren wij de nieuwe email-adressen van
  Francoise@vanderwaals01.demon.nl
  Marianne.suidgeest@zonnet.nl