Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                                                                            

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

Notulen Stichting Basisziekenhuis Moet dinsdagavond 16 november 2010

 

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Anja van Lente, Françoise van der Waals, Ria de Ruijter, Ronald van der Aa, Piet Demoet, Johan de Graaf, Hans Heerings, Güslan Keskin-Akdemir (vanaf 21.00 uur), Cor Pols en ondergetekende.

Afwezig met kennisgeving: Marianne Suidgeest, Jan Voogd, Peter Dobbe.

 

1.      Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 20.00 uur.

In de agenda blijkt een spellingsfout te staan (Rijnland Zieknhuis i.p.v. Rijnland Ziekenhuis) en werd een verkeerde concept-datum vermeld voor de Wandelmars (za. 25.11.2011 i.p.v. za. 25.6.2011).

 

2.      Vaststelling verslag vorige vergadering woensdagavond 21 september 2010

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.      Folderen

Er zijn nog folders voor omliggende gemeenten in voorraad. De volgende plaatsen dienen nog te worden gefolderd: Boskoop (deels), Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwveen, Zevenhoven, Noorden, Woerdense Verlaat, Ter Aar, Nieuwkoop (westelijk deel) en Papeveer.

Boskoop wordt v.w.b. folders afgerond door Gerard en Anja. Cor en Ria gaan met folders naar Hazerswoude-Rijndijk. Piet verzorgt foldering in Noorden en Woerdense Verlaat. Gülhan neemt eveneens folders mee in de verwachting fractiegenoten bereid te vinden deze te verspreiden (Gerard: Weet jij in welke plaats(en) zij de folders gaat/laat verspreiden?).

Zowel Gerard als Leo beschikken nog over folders.

 

4.      Contact VOA en Rijnland Ziekenhuis

Via Koster, onze sponsor, zijn we uitgenodigd voor een plaatsen van een stand in het Rijnland Ziekenhuis van de VOA (Vereniging van Ondernemers in Alphen aan den Rijn en Omgeving) n.a.v. de “Maand van de Gezondheidszorg”. Gerard en Françoise hebben ons hier vertegenwoordigd.  Indirect werd ons door het ziekenhuis verboden spandoeken op te hangen. Toch bleek het een voor ons nuttige bijeenkomst te zijn: er was veel belangstelling en veel onwetendheid.

Ronald stelt voor dat we een presentatie voor VOA-leden organiseren, desnoods meermalig.

 

5.      Wandelmars 2011

Toelichting van Hans en Gerard (zie ook www.veenlandtocht.nl):

 

Routebeschrijving:

Gerard en Hans beschrijven de routes van 6,5 km, 15 km, 22 km en 35 km.

De route van 6,5 km wordt geheel gelopen binnen Alphen aan den Rijn en is met name geschikt voor gehandicapten en mensen met kinderwagens.

De route van 35 km telt veel boerenlandpaden en trapjes waarover een hek of afzetting moet worden vervolgd.

Logo:

Er wordt door tussenkomst van de pers (huis- aan huisbladen) een wedstrijd uitgeschreven voor het beste logo voor de Wandelmars. Gerard en Johan stellen het persbericht hiervoor op. Een jury (VOA-mensen?) beoordeelt de inzendingen. Het is de bedoeling dat het logo per 1 januari 2011 bekend is.

Datum:

Zaterdag 18 juni 2011.

Starttijd:

Tussen 8.00 en 11.00 uur.

Einde tocht:

17.00 uur.

Startplaats:

Euromarkt bij Grandcafé 1504. Hier is voldoende parkeergelegenheid in de buurt en het is redelijk goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Inschrijving:

Vooraf via Internet is goedkoper dan bij aanvang van de tocht: dit geeft sneller inzicht in de te verwachten deelname en vermindert de administratieve rompslomp aan het begin van de tocht.

Betaling deelnamegeld:

Kan eveneens electronisch. Cor zal een nieuwe rekening hiervoor openen. Cor, Hans en Ronald buigen zich hierover.

Verwachte deelname:

300 - 700 personen.

Sponsoring:

Grandcafé 1504 is bereid tot sponsoring. Andere sponsors worden nog gezocht. Er wordt gewerkt met zogenaamde sponsoringpakketten; brons, zilver, goud en platina.

Subsidie:

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons subsidieverzoek nog in beraad omdat er nog te weinig vaststond over de wandeltocht.

Kosten:

We hopen de kosten te kunnen financieren uit de sponsorgelden.

Bestemming positieve opbrengst:

Deel BZM, deel Kika.

Controleposten:

Bij Grandcafé 1504, Café De Hoek (Koudekerk aan den Rijn) en Jeu de Boer (Hazerswoude-Dorp). De deelnemerskaarten worden afgestempeld of voorzien van een ‘knipje’met een kniptang.

Communicatie:

D.m.v. mobiele telefoons. Alle betrokkenen krijgen de voor hen belangrijke telefoonnummers.


Bezetting controleposten:

Een E.H.B.O.-er (te recruteren bij het ID-college), een aanspreekpunt en een vrijwilliger (te recruteren via Participe (Bianca Poelstra) en via de website).

Medailles:

Een voltooide tocht levert de loper een medaille op. Ook hiervoor is een logo belangrijk.

Toiletmogelijkheden:

Grandcafé 1504, Café De Hoek, Jeu de Boer en wellicht nog een Dixie voor de route van 35 km.

Doelstelling Basisziekenhuis Moet (BZM): Wordt bekendgemaakt met behulp van spandoeken e.d. bij de start/finish.

Vergunningen:

De gemeenten (Alphen aan den Rijn, Rijnwoude), politie en de boeren van boerenlandpad.nl dienen nog om vergunningen respectievelijk toestemming te worden gevraagd.

Websites:

In de websites van BZM en de Veenlandtocht zal naar elkaar worden verwezen.

 

Naam van de wandeltocht:

VEENLANDTOCHT.

 

6.      Wat verder ter tafel komt

Gerard vraagt Gülhan of het streven naar een basisziekenhuis nog in de Gemeenteraad aan de orde geweest is. Zij antwoordt dat in de afgelopen periode alleen Peter Dobbe wat vragen hierover heeft gesteld.

Naar aanleiding van de vraag welke afkorting we gebruiken voor onze organisatie wordt bij meerderheid “BZM” gekozen.

 

7.      Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

8.      Vaststelling volgende bijeenkomst

Donderdagavond 20 januari 2011, wederom in “De Bron”.

 

9.      Sluiting

Gerard sluit de vergadering om 22.30 uur.