Stichting Basisziekenhuis Moet
- basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl KvK-inschrijfnummer: 28091930


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA Alphen aan den Rijn


Notulen vergadering Stichting Basisziekenhuis Moet, woensdagavond 19 september 2012, ten huize van Gerard Harmes, Groenestein 32, 2403 JP, Alphen aan den Rijn

Aanwezig: Gerard Harmes (vz), Cor Pols, Jan Voogd, Gülhan Keskin-Akdemir, Françoise van der Waals en Leo Plugge.
Afwezig met kennisgeving: Piet Demoet, Peter Dobbe.

 1. Opening en mededelingen
Gerard Harmes opent de vergadering om 20.10 uur.

 1. Vaststelling verslag vorige vergadering woensdagavond 14 september 2011
Gerard vervangt bij agendapunt 4 de tekst “Gerard heeft contact gehad met GHZ.” door “de directie Monique Daniëls van het Groene Hart Ziekenhuis”. Hij vervangt bij agendapunt 6 de zin “Wij hebben nooit een officiële factuur van de KvK ontvangen.” door “Wij hebben nooit een officiële factuur van de Kamer van Koophandel ontvangen.”.

 1. Toezegging Rijnland Ziekenhuis: Meer operaties in Alphen aan den Rijn (artikel Alphen.cc za. 28-07-2012, blz. 1, bijgevoegd)
Het Rijnland Ziekenhuis ontplooit nu meer activiteiten in Alphen aan den Rijn. Het is er volgens Gerard ook drukker. De verbouw van de operatiekamers is uitgesteld.
Jan meldt het samenwerkingsverband tussen het LUMC, het Diaconessenhuis en het Rijnland Ziekenhuis. Dit laatste ziekenhuis heeft een apparaat aangeschaft waar het LUMC het meest gebruik van maakt. Er is in het Rijnland Ziekenhuis te weinig ondersteunend personeel voor de specialisten, zodat dit personeel meerdere specialisten moet assisteren. ’s Avonds en ’s nachts en in het weekend zijn de operatiekamers dicht. Het laboratorium in Alphen aan den Rijn is dicht.
In Voorschoten is er een privékliniek voor hart- en vaatziekten opgericht (Diagnostisch Centrum-groep, Krimkade 20).

 1. Te late aankomst ambulances in Nieuwkoop (artikel Witte Weekblad 18-07-2012, blz. AAR.60.21, bijgevoegd)
Jan Voogd geeft aan dat dit betrekkelijk is en afhangt van de wijze waarop de aanrijtijd berekend wordt. Er waren indertijd 2 ambulances geposteerd in Alphen aan den Rijn en 1 ambulance in Noorden. Het aantal ambulances en de plaats van stationering bepaalt natuurlijk ook de mogelijkheden en de kosten. Er zijn behalve spoedritten ook bestelde ritten.

 1. Financiën
Cor Pols meldt dat er vorig jaar en dit jaar geen inkomsten waren. De ING kostte € 70,-- (zakelijke rekening). Het is in verband met de kosten wellicht zinvol een rekening te openen bij een andere bank (Rabobank?).
De bijdrage aan de Kamer van Koophandel bedroeg plusminus € 26,--.
Om de kosten te drukken worden de vergaderingen zo mogelijk bij leden van het comité thuis gehouden.
Het niet ontvangen van acceptgirokaarten van de Kamer van Koophandel en het daardoor te laat betalen van de bijdrage over 2010 heeft geleid tot een dwangbevel en actie van een tweetal incassobureaus. Deze zaak heeft uiteindelijk geen geld gekost omdat we er met succes bezwaarschriften tegen hebben ingediend.
Er wordt een kascommissie benoemd die bestaat uit Gülhan Keskin-Akdemir en Peter Dobbe. De laatste wordt door Cor hiervoor benaderd.

 1. Nieuwe activiteiten
Gülhan oppert dat voor ons het meest te bereiken zal zijn met lobbyen. Hiermee wordt ingestemd.
Jan vindt dat het eerste doel moet zijn dat er 7 x 24 uur zorg in Alphen aan den Rijn komt. Later SEH (SpoedEisende Hulp).
Het Rijnland Ziekenhuis kan de 7 x 24 uurzorg wellicht combineren met een zorghotel.
De opzet van het lobbyen is om bruggen te bouwen tussen de diverse organisaties.
Eerst zal de Gemeente worden benaderd via wethouder Oppatja. Andere organisaties, waaronder het Rijnland Ziekenhuis, zullen worden uitgenodigd.
Gülhan zal een voorzet doen d.m.v. een brief aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Door toezending aan de Gemeenteraad wordt de brief openbaar.
Om spanningen tussen coalitiepartijen en niet-coalitiepartijen te voorkomen tekenen zowel Gülhan als Jan.
In de brief kunnen dan o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. 24 x 7 uur zorg in Alphen aan den Rijn,
 2. Oogheelkunde in Alphen aan den Rijn,
 3. Cardiosporten,
 4. Revalidatie,
 5. Bevallingen.
Eventuele latere aan- of opmerkingen kunnen worden meegenomen in de brief.

 1. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen onderwerpen besproken.

 1. Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

 1. Vaststelling datum volgende bijeenkomst
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op woensdagavond 7 november 2012 vanaf 20.00 uur ten huize van Leo Plugge, Haringvliet 18, 2401 DA, Alphen aan den Rijn.

 1. Sluiting
Gerard sluit de vergadering om 22.15 uur.

Stichting Basisziekenhuis Moet

Notulen vergadering 19.9.2012

blz. 2 van 2